140 353 als Tfzf 69381 bei km 16,0 (Mai 2010)
140 353 als Tfzf 69381 bei km 16,0 (Mai 2010)